Home / Angajari

Angajari

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ARAD, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcților contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. ANTRENOR (disciplina judo, ½ normă)
 2. ADMINISTRATOR
 3. MUNCITOR II (1/2 normă)

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Antrenor
 • studii medii;
 • carnet de antrenor , specializarea judo
 • vechime minim 3 ani
 1. Administrator
 • studii medii
 • vechime minim 5 ani
 1. Muncitor II
 • studii medii sau generale;
 • vechime minim 5 ani;

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2021, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 noiembrie 2021, ora 9:00: proba scrisă sau practica;
 • 25 noiembrie 2021, ora 09:00: proba interviu.

La proba scrisă/practică și la proba de interviu , candidații vor prezenta, obligatoriu, certificatul verde sau documentul care atestă trecerea prin boală sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

BIBLIOGRAFIE

– pentru ocuparea posturilor de antrenor   – Compartimentul sport

 

 • Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului;
 • H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 69/2000;
 • H.G. nr. 1447/2007,actualizată, privind Normele financiare pentru activitatea sportiva;
 • H.G. nr. 343/2011 privind clasificarea antrenorului pe nivele;
 • Hotărârea 255/2003 pentru aprobarea statutului antrenorului;
 • Statutului antrenorului;
 • Teoria şi metodica antrenamentului sportiv
 • Regulamentul de organizare și funcționare a CSM Arad
 • Regulamentul intern

– pentru ocuparea postului de admnistrator – Compartimentul Achizitii Publice –    Investitii – Patrimoniu- Administrativ – Secretariat si Relatii Publice

 • M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordin MTS nr.832/2017, privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare al cluburilor sportive – unități aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului;
 • Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotarirea 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Legea nr.22/1969, modificată și completată prin Legea nr.54/1994, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare