Home / Angajari

Angajari

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ARAD, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcților contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. ANTRENOR (disciplina tenis de masă)
 2. ANTRENOR  ASISTENT – debutant, (disciplina tenis de masă)
 3. ANTRENOR SENIOR ( disciplina haltere)  (½ normă)
 4. ANTRENOR  ASISTENT – debutant, (disciplina tir sportiv)
 5. CONTABIL 1A
 6. MUNCITOR II
 7. MUNCITOR IV ( ½ normă)
 8. MUNCITOR II (1/2 normă)

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Antrenor
 • studii medii;
 • carnet de antrenor , specializarea tenis de masă
 • vechime minim 3 ani
 1. Antrenor asistent (debutatnt)
 • studii medii;
 • carnet de antrenor, specializarea tenis de masă
 1. Antrenor senior
 • studii medii;
 • carnet de antrenor ,categoria senior, specializarea haltere
 • vechime minim 5 ani
 1. Antrenor asistent (debutant)
 • studii medii;
 • carnet de antrenor , specializarea tir sportiv
 1. Contabil 1A
 • studii superioare de specialitate;
 •      vechime minim 9 ani;
 • cunostinte in sistemul ForExeBug;
 • cunoştinţe de utilizare şi operare calculator: Word, Excel;
 • abilitati de lucru in echipa;
 1. Muncitor II
 • studii medii sau generale;
 • vechime minim 3 ani;
 1. Muncitor IV
 • studii medii sau generale;
 • vechime minim 1 an;

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 aprilie 2020, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 aprilie 2020 ora 9:00: proba scrisă sau practica;
 • 15 aprilie 2020, ora 09:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

– pentru ocuparea posturilor de antrenor   – Compartimentul sport

 

 • Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului;
 • H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 69/2000;
 • H.G. nr. 1447/2007,actualizată, privind Normele financiare pentru activitatea sportiva;
 • H.G. nr. 343/2011 privind clasificarea antrenorului pe nivele;
 • Hotărârea 255/2003 pentru aprobarea statutului antrenorului;
 • Statutului antrenorului;
 • Teoria şi metodica antrenamentului sportiv
 • Regulamentul de organizare și funcționare a CSM Arad
 • Regulamentul intern

 

– pentru ocuparea postului de CONTABIL – Compartimentul Financiar-Contabil

 • Legea contabilitatii nr. 82/1991, actualizata;
 • Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;
 • HG nr.909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/194 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.54/1997, cu modificările și completările ulterioare;
 • OG 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
 • Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile și completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor institutiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificarile și completarile ulterioare.
 • Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste;
 • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • HG 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precumși în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG 1447/2007 actualizată, privind Normele financiare pentru activitatea sportivă.